Pravidla hry

Obecné

 • Hra je určena pro libovolnou věkovou kategorii, přičemž platí, že v týmu musí být alespoň 1 účastník starší 18 let, který za mladší přebírá zodpovědnost. Soutěž mladším 15ti let vzhledem k obtížnosti hry nedoporučujeme, ale ani nezakazujeme - podívejte se na úkoly a výsledky starších ročníků hry a zvažte, zda vaše síly na tento druh soutěže stačí.
 • Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí; organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost.
 • Účast ve hře znamená seznámení a souhlas s těmito pravidly.
 • Do hry se mohou přihlásit 2 - 5ti členné týmy (člen týmu je starší 10 let, pokud se hry účastní i mladší jedinci, nezapočítávají se do celkového počtu členů).
 • Hra začne v sobotu v 10:00 na zatím nejmenovaném místě v Hradci Králové, toto místo bude registrovaným týmům oznámeno formou SMS v hodinu startu nebo mailem v dostatečném předstihu.
 • Hra skončí v sobotu o dvanáct hodin později v Hradci Králové.
 • Trasa hry povede ulicemi města Hradce Králové i terénem v okolí města do 15 km.
 • Hra se koná za každého počasí.
 • Konec hry je ve 22:00.

 

Přihlášení do hry

 • Hry se mohou zúčastnit všechny týmy, které včas zaplatí stanovený účastnický poplatek.
 • Každý tým, který se chce zúčastnit, nechť se nejprve zaregistruje. (Pokud je registrace dostupná, je zpřístupněno tlačítko "Registrace" v hlavním menu tohoto webu.)
 • Termín ukončení registrace je zhruba týden před začátkem hry. (Přesné datum je uvedeno u registračního formuláře.) Po tomto datu už nebudou do hry přijaty žádné týmy.
 • Složení týmu je možno měnit až do půlnoci den před začátkem hry (tuto skutečnost nám včas zašlete mailem - napište aktuální složení nebo kdo za koho byl vyměněn, pokud měníte kontaktní mail a kontaktní telefon, také nám to dejte vědět touto cestou).
 • V případě odhlášení týmu po termínu ukončení registrace se zaplacené startovné nevrací.

 

Trasa a cíl

 • Trasa hry vede ulicemi města Hradce Králové i náročným terénem v blíže nespecifikovaném okolí města.
 • Tým se může v kterémkoliv místě hry rozdělit, zejména v terénu však nedoporučujeme pohyb jednotlivců.
 • Do cíle musí dorazit alespoň 50% registrovaných členů týmu. V cíli musí být tým schopen vysvětlit princip řešení všech šifer.
 • Postup týmu na základě vyluštěných zpráv může být kontrolován i na jiných stanovištích než pouze v cíli.
 • Hra bude vyhodnocena na cílovém stanovišti. Zde proběhne zveřejnění výsledků, správného postupu atd. Umístění tohoto stanoviště se týmy dozví v průběhu hry.

 

Stanoviště a zprávy

 • Trasa hry je tvořena určitým počtem stanovišť, na kterých jsou ukryty zprávy.
 • Zprávy obsahují šifry, schémata, nákresy, nápovědy a další informace, které mohou být pro průběh hry důležité.
 • Týmy se během hry pohybují od stanoviště ke stanovišti, přičemž v každém místě trasy bude možné z předchozích zpráv zjistit polohu následujícího stanoviště.
 • Cílem hry je projít všemi stanovišti a dorazit do cílového stanoviště do stanoveného časového limitu.
 • Zprávy jsou na stanovištích ukryty tak, aby je pokud možno nenašel někdo, kdo se hry neúčastní; proto může jejich objevení chvíli trvat. Hledejte je však max. do vzdálenosti 10m od předpokládaného stanoviště.
 • Pokud narazíte na zprávu, která se bude vyskytovat ve více kopiích, v tomto případě je možné si dvě kopie do týmu odnést sebou, je-li na stanovišti zpráva poslední, musí ji tým na stanovišti nechat pro ostatní a zprávu si opsat; zprávy se nesmí ničit ani pozměňovat, je také zakázáno měnit polohu zpráv na stanovišti nebo si další kopie zpráv půjčovat a vracet. V případě, že na stanovišti docházejí zprávy nebo má tým podezření, že bylo stanoviště poškozeno, nechť kontaktuje telefonicky organizátory.
 • DŮLEŽITÉ! Při prohlížení zprávy dejte pozor ať vás nevidí někdo nezasvěcený, kdo by po vašem odchodu mohl stanoviště zničit a ohrozit tak celou hru.
 • V šifrách je použita anglická abeceda (A – Z, bez diakritiky a písmene CH), není-li uvedeno jinak.
 • Ve hře bude možnost nápovědy, pokud si nebudete vědět rady s nějakou šifrou, neklesejte na mysli, i tak můžete dojít až do cíle. Bližší info o systému nápověd Vám včas zašleme emailem.

Co všechno budeš ke hře potřebovat

Tady se dozvíš, co by se vašemu týmu mohlo hodit, aby měl alespoň nějakou šanci přežít :o)

Pokud bude pro daný ročník vyžadováno speciální vybavení, bude poslána informace mailem.

 • oblečení ve kterém přečkáte celou hru – večer bude zima. V dynamickém pohybu (chůze terénem) i staticky (až několik hodin při luštění šifer). Doporučujeme více vrstev oblečení, které budete přidávat nebo ubírat podle potřeby, termosku s čajem.
 • dobré boty, takové abyste v nich vydrželi chodit celou dobu a to jak po městě tak v lese, kde může být mokro.
 • jídlo na 12 hodin zátěže, doporučujeme něco sladkého jako poslední záchranu
 • alespoň 1 chytrý telefon do týmu s možností připojení k internetu
 • tužku, propisku
 • papíry nebo blok
 • pastelky či barevné fixy
 • doporučujeme podložku na psaní
 • buzolu - min. jednu na tým
 • pravítko, lepidlo, baterka, nůžky, kalkulačka
 • mapy.cz alespoň v jednom chytrém mobilu (nebo v jiném zařízení) (mapa ČR ideálně stažena pro použití offline)
 • libovolná papírová mapa Hradce Králové a okolí Hradce Králové (rok vydání 2009 nebo novější)
 • peníze (něco si raději vemte :-))
 • mobil (minimálně ten, který jste uvedli při registraci)
 • mohou se Vám hodit jakékoliv šifrovací pomůcky. Odkazujeme se např. na manuál hry Tmou na následující adrese: http://www.tmou.cz/archiv/manual_tmou nebo http://chlyftym.cz/pomucky/

 

Co se smí a nesmí

 • Během hry je zakázáno jít záměrně za jiným týmem nebo týmy s cílem nechat se dovést na příští stanoviště
 • Během hry není dovoleno předávat jakékoli informace o trase, stanovištích a zprávách jiným týmům ani osobám, které se hry neúčastní.
 • K získání zpráv nebude nutné vstupovat do budov, které nejsou běžně masově přístupné veřejnosti, na soukromé pozemky a jiná v době hry nepřístupná místa.
 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla, městské hromadné dopravy, osobních vlaků a pravidelné linkové dopravy. Není-li v samotné hře uvedeno jinak, jsou ostatní druhy transportu zakázány (např. autostop, kolo, kolečkové brusle).
 • Tým může získávat během hry informace od osob, zvířat, knih a počítačů, které se hry neúčastní. Tyto informace však mohou být pouze věcné povahy - tím rozumějte encyklopedické vědomosti, které mohou být potřebné pro vyřešení zprávy. Zapojovat osoby, které nejsou registrovanými členy týmu, do principielního řešení zprávy je zakázáno.
 • Je zakázáno použití CB, radiostanic a GPS k orientaci a navigaci během hry (Geochaching a záznam trasy povolen).
 • Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti, předcházet riziku zranění, zejména není dovoleno vstupovat do železničních tunelů, chodit po kolejišti vlaku apod. Také připomínáme, že v lesích je zakázáno rozdělávat oheň a vstupovat na území přírodních rezervací mimo značené cesty.

 

Pár rad na závěr

 • Početnější týmy mají výhodu. Tým se může lépe rozdělit, víc hlav víc ví.
 • V týmu by mělo být alespoň po jednom člověku:
 • který dokáže logicky myslet, 
 • který věří, že se neztratí v noci v lese.
 • Každou z věcí uvedených v seznamu nahoře by měl umět alespoň jeden člověk z týmu používat (kalkulačka, propiska, busola, mapa atd.)
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná. Nevzdávejte hru po dvou hodinách neúspěšného luštění. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe.
 • Nápovědy používejte až po pečlivém zvážení situace, rozhodují o vašem umístění
 • šifry řeš na sluníčku, ne v chladu a vlhku
 • lepší je o všech poznatcích hned psát poznámky než mluvit a nic nedělat
 • brainstorming - každý chrlí nápady, co by to mohlo být
 • tvoří to skupinky o 1 až 4 znacích … morseovka
 • je tam něco, co může mít dvě vlastnosti (plus třetí vlastnost je oddělení písmen)… morseovka
 • je tam určitých objektů zhruba 26 … písmena abecedy
 • rozličná četnost symbolů … písmena abecedy
 • frekvence písmen odpovídající češtině … transpozice (posunutí v abecedě)
 • pozor na trojské koně (tváří se to jako něco jiného)
 • nic z předchozího … může být grafická šifra — zkus v tom uvidět obrázek / text / morseovku
 • nestříhej, dokud si nejsi jistý, co a jak máš stříhat
 • zkus odhadnout výsledek (podle předchozí trasy hry, zajímavých míst kolem,…)
 • pořádně si přečti zadání
 • rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky, zaběhej si v okolí, vyprávěj vtipy
 • NIKDY SE NEVZDÁVEJ!!!

Poslední registrace

ČVUCHT

Dejte mi včas vědět o dalším ročníku Leonarda:
(Toto není registrace do hry!)